Installasjon og konfigurasjon av et Exchange 2003-cluster

Denne tekniske beskrivelsen av en installasjon av Microsoft Clustering Services (MSCS) på Windows Server 2003 viser deg selve oppsettet i cluster-tjenesten og det du finner rundt dette.

Se også del 1 av denne todelte guiden: En guide til Microsoft Clustering Services.

Installasjon av et Exchange 2003 cluster

Første steg er å installere Exchange 2003 inkludert alle påkrevde hotfixer på hver node. Du må installere en og en Exchange server hver for seg (og ikke samtidig). Etter installasjonen kan du legge inn siste Service Pack til Exchange 2003.

Mer informasjon om dette finner du i artikkelen How to install Exchange Server 2003 Service Pack 1 in a clustered Exchange environment.

Start Cluster Administrator som du finner under Administrative Tools og velg Create New Cluster.


Klar for å opprette et nytt cluster.

Microsoft Distributed Transaction Coordinator

Før Exchange 2003 installeres må vi opprette en MS-DTC (Distribution Transaction Coordinator) ressurs. I Windows 2003 anbefaler Microsoft å installere DTC som en separat clustergruppe som inneholder en fysisk disk, nettverksnavn og IP-adresseressurs for deretter å legge til MSDTC-ressursen til clustergruppen.

Mer informasjon om dette finner du i artikkelen How to configure Microsoft Distributed Transaction Coordinator on a Windows Server 2003 cluster.

Exchange Virtual Server

Når Exchange 2003 er ferdig installert på clusternodene kan vi opprette en Exchange Virtual Server. Vi oppretter da en clustergruppe for Exchange Virtual Server. Gruppen må som et minimum ha minst en fysisk disk ressurs, en IP-adresseressurs og en nettverksnavnressurs. Nettverksnavnet må ha avhengighet av IP-adresseressursen i clustergruppen.

Når alle ressurser er online så oppretter vi System Attendant (SA) ressursen. SA oppretter alle andre Exchange 2003 clusterressurser automatisk. Dette gjøres ved å høyreklikke Exchange 2003 clustergruppen og velge New Resource og deretter velge Microsoft Exchange System Attendant.


Exchange System Attendant.

Legg til nodene som vil bli mulige eiere av System Attendant-ressursen. En mulig eier er en node i clusteret som potensielt kan ta ressursen online. En node må spesifiseres som en mulig eier av en ressurs for å kunne kjøre en failover til denne noden.


Mulige eiere i clustergruppen.

Så må du sette avhengighetene på System Attendant-ressursen som er følgende:

  • Network Name ressurs
  • Alle diskressurser som Exchange 2003 skal benytte


SA ressursavhengigheter.

Som en vanlig Exchange-installasjon må du velge den administrative gruppen hvor Exchange virtual server skal opprettes.


Velg administrativ gruppe.

Innenfor den valgte gruppen skal du nå velge en Routing Group hvor Exchange Virtual Server vil bli plassert når mer enn en Routing Group eksisterer når clustergruppen opprettes. Du kan endre serverlokasjonen etter installasjonen.


Valg av Routing Group i clustergruppen.

Merk deg oppsummeringen fra veiviseren:


Oppsummeringsinformasjon fra veiviseren.

Klikk så Finish for å starte opprettelsen av Exchange Virtual Server. Dette kan ta tid da installasjonsprosessen nå vil opprette alle Exchange 2003 clusterressurser. Når prosessen er ferdig vil du få følgende melding:


Ny clusterressurs på plass.

Følgende bilde viser Cluster Administrator etter installasjonen. Merk deg at alle Exchange-ressursene ikke er online.


Cluster Administrator etter installasjonen av clustergruppen “EVS1”.

Exchange 2003 oppretter ikke en POP3 og SMTP cluster-ressurs. Dette er en del av Microsofts Trustworthy initiativ og er normalt for en vanlig installasjon av Exchange 2003.

Til slutt må vi kjøre opp System Attendant-ressursen online. Dette gjøres ved å høyreklikke på System Attendant-ressursen og velge “Bring Online”.


Kjør så System Attendant online.

Teknisk beskrivelse av installasjonen

CLUSTER1 er navnet på et Windows Server 2003 Enterprise Edition Cluster som er dedikert til Exchange 2003. Clusteret består av følgende noder (servere):

  • CCA01
  • CCA02

Alle cluster-diskressurser er definert på et SAN. Det er tre disker; 2 til Exchange og en cluster quorum disk.

Det er definert en egen IP-range som skal benyttes til alle offentlige cluster resssurser.

Fysiske servere (Noder)

De fysiske serverne settes opp med Windows Server 2003 Enterprise Edition. Web Edition og Standard Edition kan ikke benyttes som cluster server. Følgende vanlige tillegg brukes:

  • Failoversoftware (eksempelvis SecurePath) for servere med flere fiberkort.

Installasjonen kan følge vanlige installasjonsrutiner med følgende unntak;

  • AntiVirus installeres etter at clustertjenesten er installert
  • Insight Manager installeres etter at clustertjenensten er installert.

Nettverkskonfigurasjon – fysiske elementer

Alle MSCS løsninger har minimum 2 separate nettverk. CLUSTER1 er satt opp med kun 2. Det ene av disse nettene er Hearbeat nettverket som brukes av clustertjenesten til informasjonsutveksling samt kontroll av om alle noder i clusteret er tilgjengelig.

De 2 nettverkskortene er navngitt som vist i figuren under.


Network connection på cluster node.

HeartBeat-nettet har lokale addresser og er teknisk sett løst med en krysset kabel mellom de 2 nodene. Dette fungerer bra så lenge det kun er 2 noder. Dersom man senere ønsker flere noder må dette settes opp med en hub.

NB! Bruk av krysset kabel krever at man setter DisableDHCMediaSense i registry for å unngå feil når den ene noden er offline:

Key: HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters
Name: DisableDHCPMediaSense
Type: REG_DWORD
Value: 1

Public-nettet har offentlige adresser og brukes til all kommunikasjon til og fra clusteret. Disse nettverkskortene må settes opp med spesifisert hastighet (100 Full) og må ha fast IP adresse.


Nettverkskonfigurasjon fysiske komponenter.

I tillegg til å håndtere brukerkommunikasjon brukes public-nettet som sekundært heartbeat-nettverk for feiltoleranse.

Disk konfigurasjon

Lokale disker

De lokale diskene er satt opp i følge oppsettet som vist i figuren under:


Disk manager – lokale disker på LUN 0.

Legg merke til ”Disk 1” som må være tilgjengelig på alle maskiner som har disker på SAN’et. Denne disken er presentert som LUN 0 og må være tilgjengelig på alle server for at Windows skal se de andre LUN diskene. Denne skal ikke røres, vær spesielt nøye på at det ikke blir skrevet noen disk-signatur til denne disken!

Delte disker

Clusteret er avhengig av disker som kan nås fra alle nodene i clusteret. Disse er definer på SAN’et og begge servere (alle fiberkort) har fått tilgang til disse diskene.


Delte- og lokale disker.

MSCS krever en felles disk; Quorum disken. Det er en liten disk som inneholder transaksjonslogger og annen statusinformasjon for clustertjenesten. Minimum størrelse på denne disken er 500 MB.

Quorum disken er satt opp med diskbokstav Q.

Diskene R: og S: er SAN disker som skal benyttes som Exchange datadisker. De har ingen relevans for clustertjenesten.

Oppsummering

Første delen av denne todelte guiden skal ha gitt deg en introduksjon til Microsoft Cluster Service og hvilke komponenter dette består av. Denne siste delen viste deg hvordan et Exchange 2003-cluster skal installeres og hvordan servere, nettverk og disker kan konfigureres.

Microsoft har gjort en god jobb i å forenkle oppsettet av et cluster på Windows Server 2003 for en clusteradministrator, men ikke glem miljøet rundt dette med solid serverhardware, supportavtaler og overvåking. Det er også viktig å ikke glemme å legge inn redundans på switcher og rutere samt en tilstrekkelig UPS-løsning for å få høyet mulig tilgjengelighet på forretningskritiske tjenester.

Les mer om Clustering Services på Windows Server 2003 hos Microsoft.

Kommentarer