Jobbmarkedet innen IT – hvor går veien videre?

Det er vanskelig å spå fremtiden, men Thomas Schibbye i Glasspaper ønsker likevel å dele sine erfaringer og refleksjoner rundt fremtiden for IT-bransjen.

Leserinnlegg av Thomas Schibbye

thomas-schibbyeThomas Schibbye er daglig leder for Glasspaper People og har lang erfaring i bemannings- og rekrutteringsbransjen. Her har han vært med å bygge opp et omfattende rekrutterings- og kompetanseapparat.

Thomas kjenner IT-bransjen spesielt godt og er en erfaren foredragsholder med stor interesse for nye teknologier, trender og arbeidsmarkedet.

Jeg var for noen dager siden i et kundemøte hos et stort forsikringsselskap. Der møtte jeg en leder og far som var bekymret fordi sønnen hans hadde begynt å studere informatikk. Han var redd for at dette var et mindre godt valg og lurte på hva jeg synes.

Som leder i Glasspaper People ble jeg for ikke lenge siden spurt av ITpro.no om hvilke trender og signaler vi ser i markedet. Bakgrunnen for begge spørsmålene er at Glasspaper er spesialister på rekruttering og utleie av IT-personell, samtidig som vi er Norges største kursleverandør for informasjonsteknologi, og dermed avdekker trender i kompetanse og arbeidsmarkedet bedre enn de fleste andre bedrifter i Norge. Dog, det er vanskelig å spå fremtiden, men vi ønsker likevel å dele våre erfaringer og refleksjoner rundt fremtiden for IT-bransjen.

Les også: Bransjeintervju: Fremtidens hoder

Kortsiktige trender i arbeidsmarkedet

Vi leser daglig i nyhetene om utfordringene i olje- og offshoresektoren og hvordan Norge vil oppleve nye tider. Hvordan påvirker dette IT-bransjen? IT-bransjen påvirkes mindre fordi IT-tjenestene fortsatt er de samme selv om bedriftenes omsetning kan komme til å bli redusert. IT-investeringer og oppbemanning i berørte bedrifter vil naturlig nok forventes å settes på hold. I tillegg vil  trolig den stadig påminnelsen skremme noen bedriftsledere som blir mer restriktive med rekrutteringen, også av IT-personell.

IT er blitt så kritisk for de fleste virksomheter at behovet for gode IT-løsninger er like viktig oppgangs- som i nedgangstider.

IT er blitt så kritisk for de fleste virksomheter at behovet for gode IT-løsninger er like viktig oppgangs- som i nedgangstider. At olje- og offshoresektoren har en utfordrende hverdag påvirker IT-bransjen til en viss grad, men så langt opplever vi at våre kunder rammes i svært begrenset grad.

Våre samarbeidspartnere og kunder forteller at de i hovedsak forventer oppbemanning, og svært få melder om nedbemanning. Vi ser at utfordringene er størst på Vestlandet. Samtidig som olje- og offshoresektoren opplever en ny hverdag har det offentlige økende krav på seg for å bruke IT mer effektivt, noe som vil holde etterspørselen av IT-kompetanse i offentlig sektor stabil og muligens økende. Kanskje vil disse to sektorene utligne hverandre?

Langsiktige trender i arbeidsmarkedet

Endringene i det store bildet er små, men på drøye to års utvikling så kan vi konkludere med at trendene vi så for et par-tre år siden følges også i dag, hvor det viktigste er at:

  • Utviklingsjobber settes i stadig større grad ut til lavkostland og konsulentselskaper.
  • IT-drift blir av mange selskaper satt ut til spesialiserte driftsselskaper som Evry, Basefarm, Intility, 99X med flere. Det nye er at driftsselskapene i større grad får konkurranse fra store internasjonale aktører som eksempelvis Tata og Cognizant.

Vi hevder også å se en trend hvor selskaper i større grad kjøper standard programvare og tilpasser virksomheten rundt disse, fremfor å utvikle det meste selv. Det er også verdt å nevne at lønningene i konsulentbransjen har steget betraktelig de siste årene, mens konsulentprisen nærmest har stått stille. Forskjellene i konsulentpriser i Skandinavia er nå ikke store.

Alt dette tilsier at IT-bransjen vil kunne forberede seg på noe mer utfordrende tider fremover.

Lyspunkter

Det herlige med IT-bransjen er dens kontinuerlige endring og innovasjonstakt. Dagens teknologi og utfordringer blir fort gårsdagens teknologier og utfordringer. Nye produkter, tjenester og behov skapes nærmest daglig. Innovasjonsgraden i IT-bransjen har vært større enn for de fleste andre bransjer, hvilket tilsiser at IT-bransjen vil oppleve betydelig etterspørsel i årene fremover.

Samtidig er IT-markedet i en særegen situasjon hvor etterspørselen etter dyktig IT-personell er meget høy. Dyktige utviklere, arkitekter, prosjektledere, infrastrukturkonsulenter, testledere med mer er svært ettertraktede og har derfor små problemer med å finne seg ny jobb. Også nyutdannede talenter har mange valgmuligheter.

RELATERT ARTIKKEL
Bransjeintervju: Fremtidens hoder

Det er i dag stort trykk på dagens IT-marked og det er generelt stor etterspørsel etter IT-personell og kravene er i dag svært annerledes enn for kun 10 år siden. [Les artikkel]

Så en liten demper i etterspørselen vil neppe utgjøre en større krise for IT-bransjen som for tiden opplever en mismatch i favør jobbsøkere. Det er nå mange ledige stillinger versus IT-personer med rett kompetanse. Så overordnet tyder mye på at IT-bransjen vil være en tryggere havn enn mange andre sektorer de nærmeste årene.

Hvilke teknologier og fagretninger bør velges?

Det er i dag et godt arbeidsmarked for spesialister innen teknologier fra Microsoft, SAP, Cognos, Oracle, Java, Citrix og VMware. Størst etterspørsel er i dag på Microsoft sine teknologier, men jeg skal være forsiktig med å spå den langsiktige etterspørselen for enkeltteknologier eller enkeltselskaper. Siden IT-bransjen stadig er i endring er det mer hensiktsmessig å se på hvilke fagområder det etter all sannsynlighet vil være stor etterspørsel etter i årene som kommer.

Her er våre betraktninger: 

IT-sikkerhet

Kriminaliteten flytter seg mer og mer over til avansert kriminalitet hvor IT står sentralt. Bedrifter og privatpersoner i Norge er kontinuerlig mål for kriminelle. Det er stor grunn til å tro at dette vil øke i omfang. Kompetanse innen IT-sikkerhet vil bli mer og mer ettertraktet og IT-sikkerhet er noe vi alle må ha et aktivt forhold til. Bare et fåtall av tilfellene av cyberkriminialitet når ut til media.

Devices / Big data og Business Intelligence

Vi er på vei mot “tingenes internett”, hvilket betyr at all vesentlig elektronikk i hjemmet og på arbeidsplassen overvåkes og kommuniseres med. Dette er blant annet strømmålere, mobiltelefoner biler, kjøleskap, alarmer og ovner – for å nevne noe. Dette tilgjengeliggjør data på en helt annen måte enn før, og personell som kan samle inn, analysere og fremstille dataene på en fornuftig måte vil være ettertraktede.

Kombineres denne kunnskapen med markedsføring, salg, effektivisering, kvalitetsarbeid og produktutvikling, vil dataene som hentes ut kunne gi konkurransemessige fortrinn. Det er da hensiktigsmessig å prate om Business Intelligence som et eget fagområde som allerede har vokst seg betydelig i Norge, og som etter all sannsynlighet vil fortsette å vokse.

Nært relatert er IT-personer som klarer å kombinere flere forretningsområder, eksempelvis IT og finans, IT og logistikk, IT og CRM etc. Personer med dybdekompetanse om bedriften de jobber i eller i bransjen de opererer i, vil kunne tilføre bedrifter verdifull informasjon gjennom å skape bedre løsninger for selskapet de jobber i og deres kunder. Slik innsikt er vanskelig å outsource, hvilket betyr at business intelligence-stillinger og fagkonsulenter i stor grad vil være etterspurt i Norge de kommende årene.

business_intelligence_graph

Kombinasjon av fagområder

Det vil fortsatt være mange gode år for dyktige programmerere i Norge, men kravene til utviklere blir stadig større. Utviklere må beherske ikke bare utvikling, men også dypere bransjeforståelse og forretningsforståelse.

Arkitektur

For fire år siden introduserte blant annet Glasspaper kurs i TOGAF (The Open Group Architecture Framework) til våre kunder. Interessen og etterspørselen etter dette har eksplodert.

Årsakene er nok at markedet over tid har opplevd at arkitekturarbeidet ikke har vært godt nok forankret i rammeverk. Resultatet har vært mange følgefeil og dyre lærepenger.

Arkitektur er forretningskritisk og med mange ulike IT-løsninger å velge i, samt kravet til å kjenne bedrifter og bransjer i Norge godt gjør at arkitekturstillinger i stor grad vil være besatt av personell i Norge. Arkitektrollen er krevende, men også attraktiv for mange. Gode arkitekter går derfor gode tider i møte.

Cloud

IT-drift og infrastruktur er i stor endring. Løsningene blir i større grad skybaserte. Dette krever en annen form for kompetanse. Denne kompetansen er klart økende, men da teknologien er blitt såpass mye mer effektiv enn tidligere så vil antall medarbeidere som gjør en jobb i dag være færre enn tidligere. Det viser seg dog at mange skybaserte løsninger er langt mer krevende enn hva produsentene hevder, hvilket krever superbrukere og spesialister innen de enkelte løsningene.

motherboard

Virtualisering

Virtualisering gjør det enklere og mer effektivt å drifte serverparken i de fleste selskaper. Virtualisering er i økende grad knyttet til skytjenester, men mange firmaer og bransjer vil ønske å virtualisere selv om skyen ikke er inne i bildet. Offentlig sektor, finansselskaper og industrikonsern vil i større grad styre unna de store utenlandske skyplattformene, men de vil likevel ha behov for kompetanse på virtualisering.

Nettverk

Da cloudløsninger i stor grad påvirker servermiljøet, påvirker det i mindre grad det fysiske nettverket og nettverksløsningene. Mens vi har sett at mange driftskonsulenter har måttet endre stilling har vi i liten grad sett dette innen nettverk. Så langt ser det ut til at nettverkspersonell lever godt og trolig vil gjøre det også fremover.

Utvikling av robotteknologi

Flere og flere lager styres av roboter, biler utvikles for å kunne kjøre selv og helsesektoren har et skrikende behov for effektivisering av ressurser. Norge har ingen store bemerkelsesverdige utviklingsprosjekter basert på robotteknologi. Er dette en nisje vi bør fokusere nærmere på?

Høyere krav til IT-personell

De som entrer IT-bransjen må mer enn noen andre være forberedt på livslang læring. Bransjen står ikke stille og du må kontinuerlig søke ny kunnskap. De som gjør dette vil i stor grad være vinnere i årene som kommer. De som mener de er utlært vil spesielt møte utfordringen ved nedbemanning eller når vedkommende har en høy alder.

ledig_stilling

Avslutning

Så tilbake til faren som var bekymret for sønnen sin som velger informatikk. Har han grunn til å være bekymret?

Dersom min sønn ønsker å satse på informatikk og har anlegg for dette så blir jeg glad. Da tror jeg han gjør et godt valg! Synes han informatikk er veldig spennende, har et talent for dette og har stor læreevne og villighet så bør han ha gode jobbmuligheter i IT-bransjen.

Kommentarer